Workshops & More

ALGEMENE VOORWAARDEN


Workshop- en cursusvoorwaarden 
en veiligheidsvoorschriften 

Inschrijving workshops en cursussen. 

Aanmelden 

1. Aanmeldingen voor een workshop of cursus kunnen via email, telefonisch of mondeling 
plaatsvinden. 
2. Uiterlijk één week voor aanvang van de workshop / cursus dient het gehele bedrag van 
het workshop-geld / cursus-geld te zijn voldaan. 
3. Een aanmelding is pas definitief indien u de betaling heeft voldaan en u van Crea by 
Alinta een bevestigings-email heeft gehad. 


Annulering 

1. In het geval dat u niet aanwezig bent tijdens de cursus of workshop en u heeft zich niet 
tijdig afgemeld minimaal 24u voor aanvang van de workshop, dan vind er geen terug 
betaling plaats van het reeds betaalde cursus / workshop geld. 
2. bij annulering heeft u als inschrijver het recht een plaatsvervanger in uw plaats de 
workshop te laten volgen tegen het dan geldende workshoptarief. Dit dient u van 
tevoren wel aan Crea by Alinta door te geven. U blijft wel verantwoordelijk voor de 
betaling van het volledige workshop-geld voor de plaatsvervanger. U dient onderling de 
kosten te verrekenen. 
3. Bij annulering wegens overmacht kan Crea by Alinta alsnog besluiten het workshop-geld 
/ cursus-geld geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dit ter beoordeling van Crea by 
Alinta. 

Annulering van een workshop/cursus door Crea by Alinta 

1. Crea by Alinta heeft het recht om een workshop / cursus te annuleren, bijvoorbeeld bij 
onverhoeds te weinig deelnemers of bij ziekte van de docent. Crea by Alinta 
communiceert dit zo spoedig mogelijk met u, bij te weinig deelnemers tenminste één 
week voor aanvang van de workshop. Als deelnemer krijgt u in dat geval het reeds 
betaalde workshop/cursusgeld terug, dan wel biedt Crea by Alinta u de mogelijkheid op 
een andere workshop/cursus of workshop/cursusdatum in te schrijven. 
2. Crea by Alinta is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van 
annulering van een workshop door Crea by Alinta. 

Workshop/cursusgelden 


1. Indien het gehele workshop-geld / cursusgeld is betaald ontvangt u,per email, een 
bevestiging. 


Veiligheidsvoorschriften 

1. U dient altijd de veiligheidsinstructies van Crea by Alinta te volgen. 
2. Crea by Alinta is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van / aan uw eigendomen 

Tenslotte 

Dit reglement zou Crea by Alinta liever niet nodig hebben. Echter, soms zijn duidelijke 
afspraken vooraf wenselijk dat voorkomt irritaties over en weer achteraf. Zo veel als 
mogelijk en redelijk probeer ik eerst er met u naar ieders tevredenheid uit te komen. 

Een reglement kan nooit uitputtend zijn en overal in voorzien. Als zich gevallen voordoen 
waar dit reglement niet in voorziet, dan geeft Crea by Alinta een gemotiveerde beslissing. 

Ik ga er echter van uit dat we reglement niet, of niet vaak, hoeven te raadplegen. 

Ik wens u een leuke en leerzame workshop/cursus toe! 

 


Instagram